Media Islam, Islam, Allah, Muhammad

Kategori

Memberi Nama Bayi / Anak Secara Islami

bayi

Meski sastrawan Inggris, Shakespeare, berkata “What’s in a name?” Apalah arti sebuah nama? Namun dalam Islam, nama itu penting.

Seorang teman ada yang dinamakan orang tuanya nama yang kurang bagus, namun karena malu begitu SMP namanya dirubah jadi lebih baik. Ada pula yang dinamakan Letoy (lemas). Anak bisa malu atau rendah diri jika namanya buruk dan teman-temannya memanggilnya dengan namanya yang buruk.

Untuk itu Nabi memerintahkan agar para orang tua memberi nama anaknya dengan nama yang baik:

Seorang datang kepada Nabi Saw dan bertanya, ” Ya Rasulullah, apa hak anakku ini?” Nabi Saw menjawab, “Memberinya nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatirnu).” (HR. Aththusi).

Nabi pernah merubah nama yang artinya buruk, Barrah, menjadi Zainab:

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata:

Semula nama Zainab adalah Barrah. Orang mengatakan, ia membersihkan dirinya. Lalu Rasulullah saw. memberinya nama Zainab. (Shahih Muslim No.3990)

Hendaknya memberi nama (tasmiyah) dilakukan pada saat aqiqah, yaitu menyembelih 2 ekor kambing untuk anak lelaki dan seekor kambing untuk anak perempuan:

Setiap anak tergadai dengan (tebusan) akikahnya (seekor atau dua ekor kambing) yang disembelih pada umur tujuh hari dan dicukur rambut kepalanya (sebagian atau seluruhnya) dan diberi nama. (HR. An-Nasaa’i)

Nabi melarang ummatnya untuk memberi nama dengan gelarnya: Abu Qosim:

Dari Anas bin Malik ra., ia berkata:

Seseorang menyapa temannya di Baqi: Hai Abul Qasim! Rasulullah saw. berpaling kepada si penyapa. Orang itu segera berkata: Ya Rasulullah saw, aku tidak bermaksud memanggilmu. Yang kupanggil adalah si Fulan. Rasulullah saw. bersabda: Kalian boleh memberi nama dengan namaku, tapi jangan memberikan julukan dengan julukanku. (Shahih Muslim No.3974)

Sebaliknya, Nabi menganjurkan agar kita memberi nama anak kita dengan nama Nabi, yaitu: Muhammad:

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata:

Abul Qasim, Rasulullah saw. bersabda: Berikanlah nama dengan namaku, tetapi jangan memberikan julukan dengan julukanku. (Shahih Muslim No.3981)

Dari Jabir bin Abdullah ra., ia berkata:

Seseorang di antara kami mempunyai anak. Ia menamainya dengan nama Muhammad. Orang-orang berkata kepadanya: Kami tidak akan membiarkanmu memberi nama Rasulullah saw. Orang itu berangkat membawa anaknya yang ia gendong di atas punggungnya untuk menemui Rasulullah saw. Setelah sampai di hadapan Rasulullah saw. ia berkata: Ya Rasulullah! Anakku ini lahir lalu aku memberinya nama Muhammad. Tetapi, orang-orang berkata kepadaku: Kami tidak akan membiarkanmu memberi nama dengan nama Rasulullah saw. Rasulullah saw. bersabda: Kalian boleh memberikan nama dengan namaku, tetapi jangan memberi julukan dengan julukanku. Karena, akulah Qasim, aku membagi di antara kalian. (Shahih Muslim No.3976)

Haram menamakan anak dengan nama Allah seperti Malikul Amlak dan Malikul Mulk (Raja Segala Raja) karena itu adalah nama Allah. Jangan memberi nama anak dengan nama-nama Allah:

Dari Ibnu Umar ra, Nabi bersabda: Nama yang paling disukai Allah adalah Abdullah (Hamba Allah) dan Abdurrahman (Hamba Yang Maha Pengasih) [HR Muslim]

Dari Abu Hurairah ra.:

Dari Nabi saw., beliau bersabda: Nama yang paling jelek di sisi Allah adalah seorang yang bernama Malikul Muluk. Ibnu Abu Syaibah menambahkan dalam riwayatnya: Tidak ada malik (raja) kecuali Allah Taala.. (Shahih Muslim No.3993)

“Hanya milik Allah asmaa-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna” [Al A’raaf:180]

“Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Dia mempunyai al asmaaul husna (nama-nama yang baik)” [Thaahaa:8]

Sebaliknya Nabi memberi nama-nama Nabi seperti Ibrahim kepada seorang anak.

Dari Abu Musa ra., ia berkata:

Anakku lahir, lalu aku membawanya kepada Nabi saw., beliau memberinya nama Ibrahim dan mentahniknya (mengolesi mulutnya) dengan kurma. (Shahih Muslim No.3997)

Sebaiknya nama adalah Abdul (Hamba) dengan Asma’ul Husna (99 Nama Allah yang baik) seperti Abdullah (Hamba Allah), Abdurrahman (Hamba Maha Pengasih), Abdul Hakim, Abdul Hadi, dan sebagainya:

Dari Aisyah ra., ia berkata:

Asma binti Abu Bakar ra. keluar pada waktu hijrah saat ia sedang mengandung Abdullah bin Zubair. Ketika sampai di Quba’, ia melahirkan Abdullah di Quba’. Setelah melahirkan, ia keluar menemui Rasulullah saw. agar beliau mentahnik si bayi. Rasulullah saw. mengambil si bayi darinya dan beliau meletakkannya di pangkuan beliau. Kemudian beliau meminta kurma. Aisyah ra. berkata: Kami harus mencari sebentar sebelum mendapatkannya. Beliau mengunyah kurma itu lalu memberikannya ke mulut bayi sehingga yang pertama-tama masuk ke perutnya adalah kunyahan Rasulullah saw. Selanjutnya Asma berkata: Kemudian Rasulullah saw. mengusap bayi, mendoakan dan memberinya nama Abdullah. Tatkala anak itu berumur tujuh atau delapan tahun, ia datang untuk berbaiat kepada Rasulullah saw. Ayahnya, Zubair yang memerintahkan demikian. Rasulullah saw. tersenyum saat melihat anak itu menghadap beliau. Kemudian ia membaiat beliau. (Shahih Muslim No.3998)

Jika memakai nama seperti itu, hendaknya jika kita menyingkat nama anak, panggilah dengan Abdul (Hamba). Bukan memanggilnya dengan nama Allah seperti Hadi, ‘Alim, dan sebagainya. Jika tidak, panggil namanya dengan lengkap seperti Abdul Hadi.

Dari Sahal bin Saad ra., ia berkata:

Al-Mundzir bin Abu Usaid, ketika baru dilahirkan, dibawa menghadap Rasulullah saw. Beliau meletakkan di pangkuannya sedangkan Abu Usaid duduk. Lalu perhatian Nabi saw. tercurah pada sesuatu di depan beliau. Maka Abu Usaid menyuruh seseorang mengangkat anaknya dari atas paha Rasulullah saw. dan memindahkannya. Ketika Rasulullah saw. tersadar, beliau bertanya: Mana anak itu? Abu Usaid menjawab: Kami memindahkannya, ya Rasulullah saw. Rasulullah saw. bertanya: Siapa namanya? Abu Usaid menjawab: Fulan, ya Rasulullah saw. Rasulullah saw. bersabda: Tidak, tetapi namanya adalah Mundzir. Jadi, pada hari itu, Rasulullah saw. memberinya nama Mundzir. (Shahih Muslim No.4002)

Meski ada yang berkata bahwa memberi nama bisa dalam bahasa apa saja bukan hanya Arab, namun saya pribadi beranggapan dalam bahasa Arab lebih baik karena bahasa Arab merupakan bahasa umum/persatuan yang dipakai ummat Islam. Artinya bisa dipahami secara sama/standar oleh siapa saja. Misalnya kalau Muhammad kita tahu artinya terpuji, atau Abdullah adalah Hamba Allah.

Tapi kalau bahasa lain, meski dalam bahasa itu artinya bagus, tapi menurut bahasa lainnya bisa saja buruk. Sebagai contoh kata “Tai” dari Cina artinya besar. Dalam bahasa Indonesia “Tai” artinya kotoran dan bisa ditertawakan orang.

Berikut adalah contoh nama-nama yang Islami:

Nama Nabi:

Muhammad atau Ahmad

Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Luth, Ya’qub, Yusuf, Syu’aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ayyub, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ilyasa’, Dzulkifli, Khaidir

Nama yang diberikan Nabi:

Zainab (perempuan), Ibrahim, Mundzir

Nama anak Nabi:

Ibrahim, Qosim

Fatimah (Az Zahro), Ummu Kaltsum

Nama-nama orang baik dalam Al Qur’an: Luqman (bapak yang bijaksana), Dzulkarnain (raja yang perkasa), Imran

Cucu Nabi:

Hasan, Husein

Istri Nabi:

A’isyah, Ummu Salamah, Hafsah, Khadijah, Zainab, Shofiyah, Saudah, Maimunah, Juwairiyah

Orang tua Nabi:

Abdullah, Aminah, Halimah (ibu susu), Maryam (ibu Nabi Isa)

Paman Nabi:

Hamzah, Abbas

Sahabat Nabi:

Abu Bakar, Umar, Usman, Ali (Khulafaaur Rasyidiin)

Salman Al Farisi, Bilal, Khalid bin Walid, Mu’adz bin Jabbal, Anas bin Malik, Abu Dzar Al Ghifari, Abu Ubaidah, Al Miqdad in Amr bin Tsa’labah, Bara’ bin Malik, Fudhail bin Iyadl At Tamimy, Khobbaab bin Al-Art, Zaid bin Haritsah, Mu’adz Bin Jabal, Mush’ab Bin Umair, Utbah bin Ghazwan, Abdullah Bin Mughaffal, Abdullah Bin Malik, Ubai bin Ka’ab, Hudzaifah

Asma’ul Husna (99 Nama terbaik Allah)

Asma’ul Husna ini harus dipadukan dengan Abdul (Hamba) sehingga artinya adalah Hamba Allah, misalnya Abdullah, Abdul Hakim, Abdul Hadi, Abdurrahman, dsb.

Asma’ul Husna:

1. Allah

2. Ar-Rahman – Maha Pemurah

3. Ar-Rahim – Maha Penyayang

4. Al-Malik – Maha Merajai/Pemerintah

5. Al-Quddus – Maha Suci

6. As-Salam – Maha Penyelamat

7. Al-Mu’min – Maha Pengaman

8. Al-Muhaymin – Maha Pelindung/Penjaga

9. Al-’Aziz – Maha Mulia/Perkasa

10. Al-Jabbar – Maha Pemaksa

11. Al-Mutakabbir – Maha Besar

12. Al-Khaliq – Maha Pencipta

13. Al-Bari’ – Maha Perancang

14. Al-Musawwir – Maha Menjadikan Rupa Bentuk

15. Al-Ghaffar – Maha Pengampun

16. Al-Qahhar – Maha Menundukkan

17. Al-Wahhab – Maha Pemberi

18. Ar-Razzaq – Maha Pemberi Rezeki

19. Al-Fattah – Maha Pembuka

20. Al-’Alim – Maha Mengetahui

21. Al-Qabid – Maha Penyempit Hidup

22. Al-Basit – Maha Pelapang Hidup

23. Al-Khafid – Maha Penghina

24. Ar-Rafi’ – Maha Tinggi

25. Al-Mu’iz – Maha Pemberi Kemuliaan/Kemenangan

26. Al-Muthil – Maha Merendahkan

27. As-Sami’ – Maha Mendengar

28. Al-Basir – Maha Melihat

29. Al-Hakam – Ma! ha Menghukum

30. Al-’Adl – Maha Adil

31. Al-Latif – Maha Halus

32. Al-Khabir – Maha Waspada

33. Al-Halim – Maha Penyantun

34. Al-’Azim – Maha Agong

35. Al-Ghafur – Maha Pengampun

36. Ash-Shakur – Maha Pengampun

37. Al-’Aliyy – Maha Tinggi Martabat-Nya

38. Al-Kabir – Maha Besar

39. Al-Hafiz – Maha Pelindung

40. Al-Muqit – Maha Pemberi Keperluan

41. Al-Hasib – Maha Mencukupi

42. Aj-Jalil – Maha Luhur

43. Al-Karim – Maha Mulia

44. Ar-Raqib – Maha Pengawas

45. Al-Mujib – Maha Mengabulkan

46. Al-Wasi’ – Maha Luas Pemberian-Nya

47. Al-Hakim – Maha Bijaksana

48. Al-Wadud – Maha Pencinta

49. Al-Majid – Maha Mulia

50. Al-Ba’ith – Maha Membangkitkan

51. Ash-Shahid – Maha Menyaksikan

52. Al-Haqq – Maha Benar

53. Al-Wakil – Maha Berserah

54. Al-Qawiyy – Maha Memiliki Kekuatan

55. Al-Matin – Maha Sempurna Kekuatan-Nya

56. Al-Waliyy – Maha Melinuingi

57. Al-Hamid – Maha Terpuji

58. Al-Muhsi – Maha Menghitung

59. Al-Mubdi’ – Maha Memulai/Pemula

60. Al-Mu’id – Maha Mengembalikan

61. Al-Muhyi – Maha Menghidupkan

62. Al-Mumit – Maha Mematikan

63. Al-Hayy – Maha Hidup

64. Al-Qayyum – Maha Berdiri Dengan Sendiri-Nya

65. Al-Wajid – Maha Menemukan

66. Al-Majid – Maha Mulia

67. Al-Wahid – Maha Esa

68. As-Samad – Maha Diminta

69. Al-Qadir – Maha Kuasa

70. Al-Muqtadir – Maha Menentukan

71. Al-Muqaddim – Maha Mendahulukan

72. Al-Mu’akhkhir – Maha Melambat-lambatkan

73. Al-’Awwal – Maha Pemulaan

74. Al-’Akhir – Maha Penghabisan

75. Az-Zahir – Maha Menyatakan

76. Al-Batin – Maha Tersembunyi

77. Al-Wali – Maha Menguasai Urusan

78. Al-Muta’ali – Maha Suci/Tinggi

79. Al-Barr – Maha Bagus (Sumber Segala Kelebihan)

80. At-Tawwab – Maha Penerima Taubat

81. Al-Muntaqim – Maha Penyiksa

82. Al-’Afuww – Maha Pemaaf

83. Ar-Ra’uf – Maha Mengasihi

84. Malik Al-Mulk – Maha Pemilik Kekuasaan

85. Zhul-Jalali wal-Ikram – Maha Pemilik Keagungan dan Kemuliaan

86. Al-Muqsit – Maha Mengadili

87. Aj-Jami’ – Maha Mengumpulkan

88. Al-Ghaniyy – Maha Kaya Raya

89. Al-Mughni – Maha Penberi Kekayaan

90. Al-Mani’ – Maha Membela/Menolak

91. Ad-Darr – Maha Pembuat Bahaya

92. An-Nafi’ – Maha Pemberi Manfaat

93. An-Nur – Maha Pemberi Cahaya

94. Al-Hadi – Maha Pemberi Petunjuk

95. Al-Badi’ – Maha Indah/Tiada Bandingan

96. Al-Baqi – Maha Kekal

97. Al-Warith – Maha Membahagi/Mewarisi

98. Ar-Rashid – Maha Pandai/Bijaksana

99. As-Sabur – Maha Penyabar

Download Daftar Nama Anak Laki-laki dan Perempuan

http://osolihin.wordpress.com/2007/07/29/nama-nama-islami

Daftar Nama Anak Laki-laki

Daftar Nama Anak Perempuan

Daftar Nama Anak Islami:

http://www.ziddu.com/download/8227845/nama-namautkanak2.zip.html

 

Advertisements

314 comments to Memberi Nama Bayi / Anak Secara Islami

 • nama saya Muzakkir Syam dan nama Istri Fitriani, kami punya bayi perempuan dan punya rencana memberinya nama “Afifah Khairunnisa Fitriyyah”. Apakah penulisan & penggabungannya sudah tepat..? mohon penjelasannya dengan segala hormat.

 • aka saya punya anak laki laki belum dikasih nama tolong di kasih nama yang ada hubungan nya dengan nama ridlo.

 • susanto

  asalamualaikum
  aq minta dolong donk cariin daftar nama2 anak cowok sebelumnya makasih banget

 • isrom

  tolong dong, carikan nama untuk bayi perempuan yang berbau islam beserta artinya

 • andi

  tolong artikan nama anak annida washilah .terima kasih

 • arifuddin

  Ass. saya butuh bantuan untuk nama anak pertama saya. Seorang perempuan, lahir pukul 22.10 wita tanggal 5 Oktober 2009 atau 17 Syawal 1430. Trim. Wass.

 • ILA ADILLA

  mOHON DIARTIKAN NAMA “muhammad Ikram Azzamy”

 • ZOEL

  Ass…istri saya diprediksikan melahirkan januari 2010…mohon saran nama-nama nya baik cowo maupun cewe..sebelum n sesudahnya saya ucapkan trima kasih..

 • azka

  Ass. Alhamdulillah anak pertama saya lahir. Seorang laki-laki, lahir pukul 04.00 wib tanggal 7 Oktober 2009, saya mau buat namanya azri lutfan, kira-kira artinya apa ya, bolehkan saya dibuatkan nama calon bayi saya ini yang islami. terimakasih

 • desi

  Ass. tolong artikan nama anak pertama saya yang bernama “eurois pradita kinanti”nama tersebut sebagian diberikan oleh nenek dan kakeknya. sedangkan sekarang ini saya sedang hamil 7 bulan dan prediksi dokter anak saya lahir tanggal 25 des 2009. minta tolong carikan nama perempuan/laki-laki yang baik untuk anak saya….Tq

 • echa

  ass…bolehkah memberi nama anak dengan kata depan Al…misalnya Al Iftikhar..yang artinya kebanggaan..karena saya takut kata Al tidak boleh digunakan sembarangan….trims..

 • Muhammad Ikram Azzamy = Anak laki-laki terpuji yang mulia dan berkemauan kuat

  Koleksi rangkaian nama islami lainnya ada di:
  http://www.namaislami.com

  Selamat hunting aja deh

 • kurniawan tri utomo

  mohon arahan dan petunjuk untuk nama anak laki dan perempuan yang lahit bulan maret 2010, dan tolong nama itu sesuai dengan islam…trims

 • asslm, saya ikhwan ne , mnt tlng dicariin nama yg baik tu anak perempuan, lhr 9 nov 2009

 • Jaka Budiadi

  apakah boleh nama nak diakhiri dengan asmaul husna ??
  contohnya AriaPangga Al-Aziz

 • nizami

  @Jaka: Tidak boleh. “Hanya milik Allah asmaa-ul husna…” [Al A’raaf 180]

  Jika anda namakan begitu sama saja dengan AriaPangga Allah. Harusnya diberi tambahan “Abdul” (Hamba) sehingga jadi Abdul Aziz artinya Hamba (Allah) Yang Maha Perkasa.

 • linda

  namaku linda riana & nama suamiku Abd. kodir jaelani. tolong carikan nama untuk anak kami, perempuan lahir pada hari rabu tanggal 24 Juni 2009. terima kasih

 • chapoenks

  MOHON DIARTIKAN NAMA “revan rizky assydhiqi”

 • ina

  salam…apakah ertinya nama angria..mohon bantuan.terima kasih..
  wassalam

 • Sarie

  mohon diartikan nama “Najwa Azzahra”

 • Abi Jaysy

  Nizami,
  tapi koq Luqmanul Hakim boleh?
  khan sama saja artinya dengan Luqman Al Hakim
  Gimana tuh?
  Reply soon ya!
  soalnya anak saya baru lahir kamis kemarin,
  rencana sih nama belakangnya pakai Al Hakim gitu.
  Reply pliz!

 • nizami

  Dari hadits di atas kita tahu bahwa menggunakan asma’ul husna yang merupakan nama Allah sebagai nama anak tidak boleh. Begitu pula “Hanya milik Allah asmaa-ul husna…” [Al A’raaf 180]

  Ketika Al Hallaj menyatakan dirinya “Al Haq”, para ulama memfatwakan hukuman mati padanya.

  Mengenai Luqman, dalam surat Luqman, Allah tidak menyebut Luqman sebagai Luqman al Hakim. Tapi hanya Luqman. Silahkan baca surat Luqman ayat 12-13.

  Namun mungkin sebagian orang menggelari Luqman dengan Al Hakim karena membaca Luqman 12 yang berbunyi:
  Wa laqod aataynaa Luqmaanal hikmah

  Yang artinya: “Dan kami telah memberi Luqman Kebijaksanaan.

  Wallahu a’lam bish showab
  Namun hendaknya kita berhati-hati dan menjauhi hal yang syubhat.

 • Agustian

  ass. saya butuh bantuan untuk nama anak pertama saya. Seorang laki-laki, lahir pukul 14.53 wib tanggal 4 Desember 2009 atau 17 Zulhijah 1430. untuk info nama saya agustian, dan nama istri saya sitti nurjannah.Trim. Wass.

 • nizami

  Bagi yang meminta nasehat untuk nama, untuk anak lelaki bisa dipakai:
  Muhammad Abdullah, Muhammad Abdurrahman, dsb. Satu nama saja seperti Abdullah juga OK.

  Untuk perempuan bisa: Fatimah, Aisyah, Maryam, Khadijah, dsb.

 • Nelly yarnita

  Anak k2 kami cewek bru lahir tgl 2 bln 12 tepat 15 dzulhijah hri rabu.FIRJATULLAH(KELAPANGAN REJEKI DARI ALLAH).calon nama buat dia tp bingung dgn nama dpnnya yg pas.nelly yarnita-mardhatillah namaku n suami mhn dbntu segera y

 • firma

  asalam.. boleh kah saya memberikan nama muhammad matin… saya dari brunei.. terima kasih

 • iskandar

  apakah sudah bagus kalau nama anak saya MUH. SYATHIR ALFARRAS

 • DINA TASLIMA

  ass. adakah nama GIBRAN dalam islam? apa artinya,,, terima kasih

 • Nely yarnita

  Trims firma.tp maaf,anak sya bukan cowok,tp cewek.oya sy udh dpt kog namanya MARLYTA AFRA’ FIRJATULLAH ( Anak mardan n nely lahir dbln purnama dgn kelapangan rejeki dari Allah).nama marlyta sy ambil dri singkatan nama kami berdua.gmana bagus g?:-)

 • fakih adiparana

  assalamu-alaikum

  Insya allah.. kami akan di beri amanah anak kembar oleh ALLAH.
  tapi kami belum dapat nama buat keduanya.
  Mohon bantuannya jika ada saran buat kami.
  jazakallah khoiron.

  adiaprana

 • thaLuLuut

  assalamu’alaikum
  nizami,, kalau Al Razaq boleh tidak??
  alasan penulisan nama Al Razaq, agar tidak seperti asmaul husna Ar Razzaq
  semoga dibalas cepat ya, sebelum akte nya jadi,,,,
  terima kasih
  wassallamu’alaikum

 • nizami

  @firma: sebetulnya Abdulmatiin lebih baik.
  @haluluut: Al Razaq dan Ar Razaq sama saja. Kan awalan sebetulnya
  Al. Tapi karena ketemu ro jadi dibaca Ar. Sebaiknya Abdul Razaq lebih afdhol.
  @fakih: kalau pria bisa diberi nama Hasan dan Husain seperti cucu Nabi. Kalau wanita bisa saja Fatimah atau Aisyah.

  Buat yang lainnya maaf belum bisa jawab, sebab harus cari2 dulu makna dan dalilnya.

 • thaLuLuut

  oh ok ok,,, makasiy yah :)

 • Nely yarnita

  Gmana nih dgn nama yg anak k2 kami cewek MARLYTA AFRA’ FIRJATULLAH ( Anak mardan n nely yg lahir dbulan purnama dg kelapangan rejeki dri Allah)’Marlyta kmi ambil dri singkatan namaku n suami.pa udh ok…trus knapa ada yg bilang klu pake nama akhirannya ada nama Allah contohnya ‘FIRJATULLAH’ ktanya g boleh…:-Spa benar
  Bgt.mhn penjelasannya.

 • thaLuLuut

  nizami,,,, nanya lagi ya,,, kalau yang dipake razaq nya aja boleh gag?
  jadi FATHAN RAZAQ bukan fathan al razaq
  makasiy

 • diyah

  Mohon diartikan nama-nama berikut:
  1. Narendra Azzam Al Fath
  2. Bastomy
  3. Ahmad Faihan Regananta El Shirazy
  Saya bingung utuk memilihkan nama untuk anak saya laki2. Mungkin ada saran untuk nama yang lain??
  Mohon segera dibalas. Terima kasih.

 • shoimah

  anak saya kedua laki laki lahir kamis 17 desember 2009.jam 14:35 .anak pertama perempuan daffa addina islami,(perempuan) yang kedua laki laki mohon minta petunjuk nama yang bagus ,please ya

 • terima kasih atas artikelnya. membantu sekali…

 • juang

  Ass…saya juang, istri saya diperkirakan melahirkan 27 januari 2010 klopun mundur feb awal, minta tolong cariin nama baik laki-laki maupun perempuan, terimakasih yaa

 • jojo

  Assalamualaikum wr.wb.
  Istri saya diprediksi lahiran 15 februari 2010
  nama yang cocok apaya laki-laki atau perempuan

  terima kasih

 • ZONNA

  assalamualikum, tolong bantu cariin nama bayi laki-laki awalan “z” yang bagus n islami ya……..thanks

 • muchlis

  assalamau alaikum …..
  boleh bantu aku,,, tolong kasik aku nama cowok buat anakku,, anakku lahir hari kamis tgl 31 des 2009 jam 06.30 nama orang tuanya. Muchlisin + nurul Jannah. tolong carikan ya…. cz ud berumur 5 hari

 • ririn

  ass.wr.wb.
  aku mohon bantuannya, apakah nama yang baik untuk anak kembar pria dalam islam, mohon segera jawabannya agar aku mendapatkannya menjelang 40 hari anak ini lahir pada tanggal 10 Januari 2010, terima kasih banyak
  wassalam

 • nizami

  Bagi yang ingin meminta nama, sekedar masukan dari saya:
  Nama anak lelaki:
  Abdullah, Abdurrahman, Abdul Halim, Abdul Hadi (dan juga nama2 dengan memakai Asmaul Husna + Abdul di depannya), Muhammad

  Nama anak perempuan:
  Khadijah, Fatimah, ‘Aisyah, Aminah, Zainab, Ummi Kaltsum

  Sebaiknya kita jangan memberi nama anak dengan nama yang kita tidak ketahui artinya. Karena nama itu adalah doa bagi anak kita. Misalnya dengan memberi nama Muhammad, kita mendoakan semoga dia jadi orang yang terpuji sebagaimana junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

 • nizami

  @Ririn: Sebetulnya untuk nama anak kembar penamaannya sama dengan artikel di atas. Sebagai contoh Nabi menamakan cucunya yang kembar dengan nama: Hasan dan Husayn. Bisa juga anda beri nama Ahmad dan Muhammad atau Abdullah dan Abdurrahman.

 • via

  Ass.maaf sy minta bantuan untk mengaertikan nama Syahira Hasan

 • tanti

  apa arti hammam dan hamam terima kasih

 • YOVANDA WIRABUANA

  ASS.WR.WB
  MAS NIZAM SAYA INGIN MEMINTA BANTUAN NAMA SELAIN YANG TERTERA DIATAS KRN UNTUK PREDIKSI USG ANAK SAYA BERJENIS KELAMIN PEREMPUAN…
  DAN APAKAH MUNGKIN MITOS JIKA SEBUAH NAMA YANG SEMISAL BERAT DALAM PENGERTIANNYA MEMBAWA DAMPAK PADA SANG ANAK KELAK

  TERIMA KASIH,

 • agung

  As.Mhn bantuannya saya sudah punya nama depan ZAHWAN tapi saya belum menemukan nama tengah dan belakang yang pas untuk dirangkai dngn nama depan ZAHWAN.Mohon saran yang baik dirangkai dengan nama tengah/belakang apa sekaligus artinya kalau dirangkaikan.terima kasih.

 • RITA

  Saya lagi bingung nih, mau kasih nama anak perempuan dengan nama: Arfa Fauziah penggabungan seperti ini sudah benah kah?

Tinggalkan Balasan