Media Islam, Islam, Allah, Muhammad

Kategori

Memberi Nama Bayi / Anak Secara Islami

bayi

Meski sastrawan Inggris, Shakespeare, berkata “What’s in a name?” Apalah arti sebuah nama? Namun dalam Islam, nama itu penting.

Seorang teman ada yang dinamakan orang tuanya nama yang kurang bagus, namun karena malu begitu SMP namanya dirubah jadi lebih baik. Ada pula yang dinamakan Letoy (lemas). Anak bisa malu atau rendah diri jika namanya buruk dan teman-temannya memanggilnya dengan namanya yang buruk.

Untuk itu Nabi memerintahkan agar para orang tua memberi nama anaknya dengan nama yang baik:

Seorang datang kepada Nabi Saw dan bertanya, ” Ya Rasulullah, apa hak anakku ini?” Nabi Saw menjawab, “Memberinya nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatirnu).” (HR. Aththusi).

Nabi pernah merubah nama yang artinya buruk, Barrah, menjadi Zainab:

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata:

Semula nama Zainab adalah Barrah. Orang mengatakan, ia membersihkan dirinya. Lalu Rasulullah saw. memberinya nama Zainab. (Shahih Muslim No.3990)

Hendaknya memberi nama (tasmiyah) dilakukan pada saat aqiqah, yaitu menyembelih 2 ekor kambing untuk anak lelaki dan seekor kambing untuk anak perempuan:

Setiap anak tergadai dengan (tebusan) akikahnya (seekor atau dua ekor kambing) yang disembelih pada umur tujuh hari dan dicukur rambut kepalanya (sebagian atau seluruhnya) dan diberi nama. (HR. An-Nasaa’i)

Nabi melarang ummatnya untuk memberi nama dengan gelarnya: Abu Qosim:

Dari Anas bin Malik ra., ia berkata:

Seseorang menyapa temannya di Baqi: Hai Abul Qasim! Rasulullah saw. berpaling kepada si penyapa. Orang itu segera berkata: Ya Rasulullah saw, aku tidak bermaksud memanggilmu. Yang kupanggil adalah si Fulan. Rasulullah saw. bersabda: Kalian boleh memberi nama dengan namaku, tapi jangan memberikan julukan dengan julukanku. (Shahih Muslim No.3974)

Sebaliknya, Nabi menganjurkan agar kita memberi nama anak kita dengan nama Nabi, yaitu: Muhammad:

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata:

Abul Qasim, Rasulullah saw. bersabda: Berikanlah nama dengan namaku, tetapi jangan memberikan julukan dengan julukanku. (Shahih Muslim No.3981)

Dari Jabir bin Abdullah ra., ia berkata:

Seseorang di antara kami mempunyai anak. Ia menamainya dengan nama Muhammad. Orang-orang berkata kepadanya: Kami tidak akan membiarkanmu memberi nama Rasulullah saw. Orang itu berangkat membawa anaknya yang ia gendong di atas punggungnya untuk menemui Rasulullah saw. Setelah sampai di hadapan Rasulullah saw. ia berkata: Ya Rasulullah! Anakku ini lahir lalu aku memberinya nama Muhammad. Tetapi, orang-orang berkata kepadaku: Kami tidak akan membiarkanmu memberi nama dengan nama Rasulullah saw. Rasulullah saw. bersabda: Kalian boleh memberikan nama dengan namaku, tetapi jangan memberi julukan dengan julukanku. Karena, akulah Qasim, aku membagi di antara kalian. (Shahih Muslim No.3976)

Haram menamakan anak dengan nama Allah seperti Malikul Amlak dan Malikul Mulk (Raja Segala Raja) karena itu adalah nama Allah. Jangan memberi nama anak dengan nama-nama Allah:

Dari Ibnu Umar ra, Nabi bersabda: Nama yang paling disukai Allah adalah Abdullah (Hamba Allah) dan Abdurrahman (Hamba Yang Maha Pengasih) [HR Muslim]

Dari Abu Hurairah ra.:

Dari Nabi saw., beliau bersabda: Nama yang paling jelek di sisi Allah adalah seorang yang bernama Malikul Muluk. Ibnu Abu Syaibah menambahkan dalam riwayatnya: Tidak ada malik (raja) kecuali Allah Taala.. (Shahih Muslim No.3993)

“Hanya milik Allah asmaa-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna” [Al A’raaf:180]

“Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Dia mempunyai al asmaaul husna (nama-nama yang baik)” [Thaahaa:8]

Sebaliknya Nabi memberi nama-nama Nabi seperti Ibrahim kepada seorang anak.

Dari Abu Musa ra., ia berkata:

Anakku lahir, lalu aku membawanya kepada Nabi saw., beliau memberinya nama Ibrahim dan mentahniknya (mengolesi mulutnya) dengan kurma. (Shahih Muslim No.3997)

Sebaiknya nama adalah Abdul (Hamba) dengan Asma’ul Husna (99 Nama Allah yang baik) seperti Abdullah (Hamba Allah), Abdurrahman (Hamba Maha Pengasih), Abdul Hakim, Abdul Hadi, dan sebagainya:

Dari Aisyah ra., ia berkata:

Asma binti Abu Bakar ra. keluar pada waktu hijrah saat ia sedang mengandung Abdullah bin Zubair. Ketika sampai di Quba’, ia melahirkan Abdullah di Quba’. Setelah melahirkan, ia keluar menemui Rasulullah saw. agar beliau mentahnik si bayi. Rasulullah saw. mengambil si bayi darinya dan beliau meletakkannya di pangkuan beliau. Kemudian beliau meminta kurma. Aisyah ra. berkata: Kami harus mencari sebentar sebelum mendapatkannya. Beliau mengunyah kurma itu lalu memberikannya ke mulut bayi sehingga yang pertama-tama masuk ke perutnya adalah kunyahan Rasulullah saw. Selanjutnya Asma berkata: Kemudian Rasulullah saw. mengusap bayi, mendoakan dan memberinya nama Abdullah. Tatkala anak itu berumur tujuh atau delapan tahun, ia datang untuk berbaiat kepada Rasulullah saw. Ayahnya, Zubair yang memerintahkan demikian. Rasulullah saw. tersenyum saat melihat anak itu menghadap beliau. Kemudian ia membaiat beliau. (Shahih Muslim No.3998)

Jika memakai nama seperti itu, hendaknya jika kita menyingkat nama anak, panggilah dengan Abdul (Hamba). Bukan memanggilnya dengan nama Allah seperti Hadi, ‘Alim, dan sebagainya. Jika tidak, panggil namanya dengan lengkap seperti Abdul Hadi.

Dari Sahal bin Saad ra., ia berkata:

Al-Mundzir bin Abu Usaid, ketika baru dilahirkan, dibawa menghadap Rasulullah saw. Beliau meletakkan di pangkuannya sedangkan Abu Usaid duduk. Lalu perhatian Nabi saw. tercurah pada sesuatu di depan beliau. Maka Abu Usaid menyuruh seseorang mengangkat anaknya dari atas paha Rasulullah saw. dan memindahkannya. Ketika Rasulullah saw. tersadar, beliau bertanya: Mana anak itu? Abu Usaid menjawab: Kami memindahkannya, ya Rasulullah saw. Rasulullah saw. bertanya: Siapa namanya? Abu Usaid menjawab: Fulan, ya Rasulullah saw. Rasulullah saw. bersabda: Tidak, tetapi namanya adalah Mundzir. Jadi, pada hari itu, Rasulullah saw. memberinya nama Mundzir. (Shahih Muslim No.4002)

Meski ada yang berkata bahwa memberi nama bisa dalam bahasa apa saja bukan hanya Arab, namun saya pribadi beranggapan dalam bahasa Arab lebih baik karena bahasa Arab merupakan bahasa umum/persatuan yang dipakai ummat Islam. Artinya bisa dipahami secara sama/standar oleh siapa saja. Misalnya kalau Muhammad kita tahu artinya terpuji, atau Abdullah adalah Hamba Allah.

Tapi kalau bahasa lain, meski dalam bahasa itu artinya bagus, tapi menurut bahasa lainnya bisa saja buruk. Sebagai contoh kata “Tai” dari Cina artinya besar. Dalam bahasa Indonesia “Tai” artinya kotoran dan bisa ditertawakan orang.

Berikut adalah contoh nama-nama yang Islami:

Nama Nabi:

Muhammad atau Ahmad

Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Luth, Ya’qub, Yusuf, Syu’aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ayyub, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ilyasa’, Dzulkifli, Khaidir

Nama yang diberikan Nabi:

Zainab (perempuan), Ibrahim, Mundzir

Nama anak Nabi:

Ibrahim, Qosim

Fatimah (Az Zahro), Ummu Kaltsum

Nama-nama orang baik dalam Al Qur’an: Luqman (bapak yang bijaksana), Dzulkarnain (raja yang perkasa), Imran

Cucu Nabi:

Hasan, Husein

Istri Nabi:

A’isyah, Ummu Salamah, Hafsah, Khadijah, Zainab, Shofiyah, Saudah, Maimunah, Juwairiyah

Orang tua Nabi:

Abdullah, Aminah, Halimah (ibu susu), Maryam (ibu Nabi Isa)

Paman Nabi:

Hamzah, Abbas

Sahabat Nabi:

Abu Bakar, Umar, Usman, Ali (Khulafaaur Rasyidiin)

Salman Al Farisi, Bilal, Khalid bin Walid, Mu’adz bin Jabbal, Anas bin Malik, Abu Dzar Al Ghifari, Abu Ubaidah, Al Miqdad in Amr bin Tsa’labah, Bara’ bin Malik, Fudhail bin Iyadl At Tamimy, Khobbaab bin Al-Art, Zaid bin Haritsah, Mu’adz Bin Jabal, Mush’ab Bin Umair, Utbah bin Ghazwan, Abdullah Bin Mughaffal, Abdullah Bin Malik, Ubai bin Ka’ab, Hudzaifah

Asma’ul Husna (99 Nama terbaik Allah)

Asma’ul Husna ini harus dipadukan dengan Abdul (Hamba) sehingga artinya adalah Hamba Allah, misalnya Abdullah, Abdul Hakim, Abdul Hadi, Abdurrahman, dsb.

Asma’ul Husna:

1. Allah

2. Ar-Rahman – Maha Pemurah

3. Ar-Rahim – Maha Penyayang

4. Al-Malik – Maha Merajai/Pemerintah

5. Al-Quddus – Maha Suci

6. As-Salam – Maha Penyelamat

7. Al-Mu’min – Maha Pengaman

8. Al-Muhaymin – Maha Pelindung/Penjaga

9. Al-’Aziz – Maha Mulia/Perkasa

10. Al-Jabbar – Maha Pemaksa

11. Al-Mutakabbir – Maha Besar

12. Al-Khaliq – Maha Pencipta

13. Al-Bari’ – Maha Perancang

14. Al-Musawwir – Maha Menjadikan Rupa Bentuk

15. Al-Ghaffar – Maha Pengampun

16. Al-Qahhar – Maha Menundukkan

17. Al-Wahhab – Maha Pemberi

18. Ar-Razzaq – Maha Pemberi Rezeki

19. Al-Fattah – Maha Pembuka

20. Al-’Alim – Maha Mengetahui

21. Al-Qabid – Maha Penyempit Hidup

22. Al-Basit – Maha Pelapang Hidup

23. Al-Khafid – Maha Penghina

24. Ar-Rafi’ – Maha Tinggi

25. Al-Mu’iz – Maha Pemberi Kemuliaan/Kemenangan

26. Al-Muthil – Maha Merendahkan

27. As-Sami’ – Maha Mendengar

28. Al-Basir – Maha Melihat

29. Al-Hakam – Ma! ha Menghukum

30. Al-’Adl – Maha Adil

31. Al-Latif – Maha Halus

32. Al-Khabir – Maha Waspada

33. Al-Halim – Maha Penyantun

34. Al-’Azim – Maha Agong

35. Al-Ghafur – Maha Pengampun

36. Ash-Shakur – Maha Pengampun

37. Al-’Aliyy – Maha Tinggi Martabat-Nya

38. Al-Kabir – Maha Besar

39. Al-Hafiz – Maha Pelindung

40. Al-Muqit – Maha Pemberi Keperluan

41. Al-Hasib – Maha Mencukupi

42. Aj-Jalil – Maha Luhur

43. Al-Karim – Maha Mulia

44. Ar-Raqib – Maha Pengawas

45. Al-Mujib – Maha Mengabulkan

46. Al-Wasi’ – Maha Luas Pemberian-Nya

47. Al-Hakim – Maha Bijaksana

48. Al-Wadud – Maha Pencinta

49. Al-Majid – Maha Mulia

50. Al-Ba’ith – Maha Membangkitkan

51. Ash-Shahid – Maha Menyaksikan

52. Al-Haqq – Maha Benar

53. Al-Wakil – Maha Berserah

54. Al-Qawiyy – Maha Memiliki Kekuatan

55. Al-Matin – Maha Sempurna Kekuatan-Nya

56. Al-Waliyy – Maha Melinuingi

57. Al-Hamid – Maha Terpuji

58. Al-Muhsi – Maha Menghitung

59. Al-Mubdi’ – Maha Memulai/Pemula

60. Al-Mu’id – Maha Mengembalikan

61. Al-Muhyi – Maha Menghidupkan

62. Al-Mumit – Maha Mematikan

63. Al-Hayy – Maha Hidup

64. Al-Qayyum – Maha Berdiri Dengan Sendiri-Nya

65. Al-Wajid – Maha Menemukan

66. Al-Majid – Maha Mulia

67. Al-Wahid – Maha Esa

68. As-Samad – Maha Diminta

69. Al-Qadir – Maha Kuasa

70. Al-Muqtadir – Maha Menentukan

71. Al-Muqaddim – Maha Mendahulukan

72. Al-Mu’akhkhir – Maha Melambat-lambatkan

73. Al-’Awwal – Maha Pemulaan

74. Al-’Akhir – Maha Penghabisan

75. Az-Zahir – Maha Menyatakan

76. Al-Batin – Maha Tersembunyi

77. Al-Wali – Maha Menguasai Urusan

78. Al-Muta’ali – Maha Suci/Tinggi

79. Al-Barr – Maha Bagus (Sumber Segala Kelebihan)

80. At-Tawwab – Maha Penerima Taubat

81. Al-Muntaqim – Maha Penyiksa

82. Al-’Afuww – Maha Pemaaf

83. Ar-Ra’uf – Maha Mengasihi

84. Malik Al-Mulk – Maha Pemilik Kekuasaan

85. Zhul-Jalali wal-Ikram – Maha Pemilik Keagungan dan Kemuliaan

86. Al-Muqsit – Maha Mengadili

87. Aj-Jami’ – Maha Mengumpulkan

88. Al-Ghaniyy – Maha Kaya Raya

89. Al-Mughni – Maha Penberi Kekayaan

90. Al-Mani’ – Maha Membela/Menolak

91. Ad-Darr – Maha Pembuat Bahaya

92. An-Nafi’ – Maha Pemberi Manfaat

93. An-Nur – Maha Pemberi Cahaya

94. Al-Hadi – Maha Pemberi Petunjuk

95. Al-Badi’ – Maha Indah/Tiada Bandingan

96. Al-Baqi – Maha Kekal

97. Al-Warith – Maha Membahagi/Mewarisi

98. Ar-Rashid – Maha Pandai/Bijaksana

99. As-Sabur – Maha Penyabar

Download Daftar Nama Anak Laki-laki dan Perempuan

http://osolihin.wordpress.com/2007/07/29/nama-nama-islami

Daftar Nama Anak Laki-laki

Daftar Nama Anak Perempuan

Daftar Nama Anak Islami:

http://www.ziddu.com/download/8227845/nama-namautkanak2.zip.html

 

Advertisements

314 comments to Memberi Nama Bayi / Anak Secara Islami

 • Assalamu’alaikum ww…
  Mohon dicarikan nama untuk laki-laki yang islami.

  Terima kasih

  Hakim

 • saya memberi nama anak perempuan saya Rayya Izzara,kira-kira artinya ada gak? tolong di balas ya!

 • Assalammualaikum wr.wb saya mohon bantuanya untuk mencarikan nama untuk anak saya yg lahir di bulan Agustus nanti untuk anak laki-laki. dan untuk anak perempuan, wassalammualaikum.

 • hasbullah

  saya minta tlg artinya/makna nama HAFISA KHIRA LUBNA apa kah bagus untuk nama anak pertama kami

 • tolong diimformasikan arti nama dari M.Zaki Kadafi..thx

 • iman

  mau tanya apa artinya “humam” dan “hammam” & apa arti nama Humam Abdul Ghani? trimakasih ya.

 • iman

  nanya lagi ya, kalo kita memberi nama anak dengan asma’ul husna sebaiknya harus didahului dengan kata abdul/abdurahman ya? kalo ada nama “Malik Abdul Aziz” boleh tidak dipakai? bagaimana dengan penulisan “Malik”nya?

 • Vibie

  Saya mau tanya apa arti nama Ezhar Erric Syahreza?????

 • apa cih arti dr SOFIAN NOOR…???hehe

 • suwardi

  Asslkm.
  Kami, sedang memilah nama untuk anak kami. Insya Allah laki2 (test USG).
  Istri pingin dibefri nama depan Rafa (kaya) katanya. Bisakah?
  Apa nama kelanjutannya yang baik?
  Kita ingin nama belakang keluraga gabungan dari nama kita (Suwardi-Tika Widiastuti) kira2 apa ya yg cocok.

  terima kasih

  wasllkm.

 • tolong dong aku pengen nama bakal bayiku yg kedengaranx keren tapi islami, terimakasih sebelumx.

 • andi tatta

  assalamu’alaikum

  saya ingin tahu bagaimana pedoman pemberian nama julukan dalam islam. contohnya ash shidqi, al bukhori, al farisi dsb dsb. apakah ada daftar atau list yang bisa dilihat? sebelumnya syukron jazakillah

  wassalamu’alaikum

 • selly

  saya mau tanya apa arti nama lammalika yuka nurahman,

 • Lely

  Assalamualaikum
  Mau nanya, apa arti nama berikut:
  Naufal Fairuz
  Naufal ALfian Fahmi
  Alin Nabila Khusna
  Matursuwun
  Wassalam….

 • Fadli

  Ass. Wr. Wb. Perkenalkan saya fadli, ayah dari putri k dua kami yg bru lahir tgl. 5 juni 2009, saya bingung utk menamakan anak k dua kami, perlu d ketahui nama istri putri praditya n pertama kami d beri nama qanita rafeyfa fadliyah, saya mau tanya kalo putri kedua kami d beri nama Niquita Aliza Fadliyah apa artinya? Trus baik menurut islam ga?

 • sinta

  assalamu alaikum wr.wb
  wahai sahabat qw,aq mohon bantuannya.aq ingin memberikan nama untuk anak qw atau bayi qw dengan nama Affran Nurkhaliq kl menurut atau pendapat wahai sahabat qw bagaimana?? tolong beri aq masukan.thx b4…
  wassalam.

 • InsyaAllah 1 bulan lagi saya akan punya bayi laki-laki, Ibunya minta namanya ada unsur kata Faiz, apakah ada yang tau unsur nama lain yang baik untuk digabungkan dengan nama tersebut.

 • Sara

  Assalamualaikum…
  Saya inginkan bantuan untuk mencari pengertian nama bagi bakal cahaya mata saya yang pertama (NUR SAFFARINA FARISHA – Perempuan) & (MUHAMMAD FAYYADH SYAQIR – Lelaki) –UNGENT–

 • hendra

  insya allah sekitar 5 bulan lg adik aq melahirkan , klu bs tolong di cariin nama yg tepat,, baik itu nama untuk laki2 atau wanita

 • iroel

  AHMAD FAKHRI AR ROHIMI, rohimi diambil dari nama kel.

 • tasmini

  nama saya tasmini calon ibu dari anak yang dikandung saya sekarang, suami saya benama Ican nuryadi, mohon bantuan untuk memberikan nama yang baik untuk anak saya jika lahir kelak terima kasih.

 • Aditya Rama 'Aziizii

  tolong apa artinya nama anak saya, menurut bahasa arab?
  kalau dalam bahasa sansekerta artinya Aditya : orang yang pandai dan bijaksana, Rama : menyenangkan (gabungan dari orang tuanya RAhayu+MAdinah). nah kalo bhs arab apa artinya ? please help !

 • saya calon ibu muda, anak pertama insyaAllah sebentar lagi lahir,setelah mencari nama anak laki2 dr daftar nama2 islam saya ingin memberi nama anak saya dengan nama Reyhan Prianto, Reyhan dr kata Raihan tp saya ganti dengan Reyhan bolehkah? Prianto nama ayahnya ingin diikutkan begitu, saya tunggu sarannya, terima kasih.

 • farisya fatini aleeya

  boleh tak nk tau maksud nama ni :
  a) Farisya fatini aleeya
  b) Nafisa safiya

 • risna

  assalamu’alaikum:)

  saya ingin memberikan nama anak pertama laki-laki saya dengan Islahuddin, tp saya pengen tambah nama setelah Islahuddin, kira-kira apa yg cocok setelah Islahuddin, ,mhn bantuannya, makasih. Wassalam

 • apa benar sebaiknya tidak memberi nama anak dari singkatan nama kedua orangtuanya, atau nama kakek neneknya? saya pernah dengar seorang ustadzah mengatakan demikian. mohon penjelasan. syukran.

 • uminda Jasmine

  Ass..wr..wb…
  Saya ibu dari seorang putri dan saat ini sedang hamil yang ke empat. Nama putri saya yang pertama, Shevindra Aqeela Jasmine Mumtaaz. Shevindra adalah gabungan nama dari nama saya Sofia+indra suami saya ;Aqeela [paham/berakal] ; Jasmine [bunga Melati,lambang harum,suci]; mumtaaz [mulia,istimewa]. Insya Allah harapan dan doa buat putri kami.Kira-kira sudah tepatkah? Sedangkan untuk putra/putri yang masih ada dalam kandungan kami rencanakan untuk memberi nama. Putri :Azkascha Althafunissa Kaynuna [keadaan] kamil Shadee [ bahagia].sedangkan putra: Rayyandra [dari Ar Rayyan, arti ?] Ammar Musthafa Kamil Althafurrahman. mohon bantun apabila ada kesalahan arti dalam pemberian nama, dan kira-kira sudah tepatkah nama-nama tsb? mohon bantuannya.terima kasih. wass..wr..wb

 • indrayia

  Assalamu’alaikum,

  saya ingin memberikan nama anak kedua laki-laki saya dengan Ryo Al Rafie Indra atau Ryo Ar Rafie Indra, kira-kira cocok kah dalam islam? soalnya Rafie nya sy ambil dr asmaul husna, namun ryo nya hanya panggilan saja, mhn bantuannya apakah nama lengkap tersebut memiliki arti yg baik dalam islam, makasih.
  Wassalam

 • farisya fatini aleeya

  Salam..saya bakal menjadi seorang ayah tak lama lagi..Saya ingin bertanya maksud nama tersebut..Diharap pihak tuan dapat memberi maksud nama tersebut secepat mungkin..Terima kasih…wassalam…

  a) Farisya fatini aleeya
  b) Nafisa safiya
  c) Nur Farisya Ariana

 • nana

  apa nama Muhammad Raihan Al Hafiz sudah benar menurut kaidah islam

 • nizami

  Bagi yang lain silahkan lihat daftar nama putra/putri di atas sebagai referensi.

  @ nana, jangan pakai Al Hafiz (Maha Pelindung) karena itu adalah nama Allah. Pakailah Abdul Hafiz (Hamba dari Maha Pelindung).

 • ika

  Saya mau melahirkan anak ke -2, kira-kira nama apa ya yg bagus ? Anak saya yang pertama bernama Aurellia Layla Ramadhani al-Basith, apakah nama itu tidakk berat buat anak saya ?

 • hidayat

  ass..
  saya mohon bantuannya untuk mencarikan nama untuk anak saya insyaallah kata dokter akan lahir bulan september 2009
  ayah : Hidayat
  Ibu : Sri Mega Astuti
  Terima kasih atas informasinya.

 • huda

  Assalamu alaikum, wr.wb

  sya ingin memberi nama anak,.mohon diartikan dan mana yg lebih bagus,.terima kasih,. wassalam
  a) azka malika huda putri
  b) azka salsabila huda putri
  c) Nafisha malika huda putri
  d) Fayza salsabila huda putri

 • asyril

  saya mau memberi anak pertama (laki2) dengan nama depan Sulthan, Kalau disambung dengan kata lain yang cocok apa ya. .. tolong dibantu dong

 • ass.
  mau tau arti nm dr ‘nafiah atw ‘hanafiah’
  thnks wss

 • sy mau tnya,pemakaian “el” pada nama “el Azizi”, gmn? tx

 • farah

  saya nak tanya apakah makna nama ni ” QAMARAIHAN “, ini nama arwah kakak sy yg meninggal pada usia 3 hari, sy suka sangat nama ni, nampak unik, tapi sy tak tahu maknanya, boleh beri maksud nama ni?

 • Ass saya punya anak pertama laki2 yang baru lahir tggl 02-08-2009,mau saya beri nama :
  1.ervin augusta ilham
  2.muhammad athallah ilham
  3.keane august ilham
  4.alki agusta ilham

  kira2 yang cocok buat anak saya yang nmr brp??????
  atau ada nama yang lain menurut bapak cocok auntuk anak saya?

 • yusnia

  Ass. saya rencana kasih nama anak perempuan saya ZAHRA ALMIRA RAHMAN kira2 bagus g? dan artinya apa? wass.

 • budi rahman

  tolong carikan nama but anak perempuanku dong yg lahirnya tgl 23/8-o9

 • ass. insyaallah awal bulan oktober anak saya lahir, di perkirakan anak saya berjenis kelamin laki-laki,rencananya akan dikasih nama panggilan AKBAR, tolong carikan nama depan n belakang yang cocok menurut bapak

 • Abu Shidqie

  ZAHRA ALMIRA RAHMAN

  Artinya = Putri (kerajaan) bunga yang penuh kasih.
  Zahra = Bunga, Almira = Putri kerajaan, Rahman = Kasih

  Alternatif = Zahra Amira Rahmani
  Artinya = Anak perempuan yang bagaikan Bunga yang memimpin dengan kasih sayang penuh kasih
  Amira = Pemimpin

  Referensi >> http://www.namaislami.com.

 • fitriana

  2 bln lg saya akan melahirkan anak,tp belum tahu apa jenis kelaminya,kira” bs tidak menyarankan beberapa nama laki-laki/perempuan??

 • Masykur

  Assalamualikum w.w.
  Nama saya adalah Masykur & nama istri saya adalah Yuli Fitriana.
  Sekarang istri saya sedang hamil & sudah memasuki bulan ke 6.
  Saya minta tolong agar diberikan gambaran nama-nama yang baik menurut islam (baik laki-laki maupun perempuan)untuk dapat diberikan kepada anak saya nanti jika lahir. terima kasih………

 • Terima kasih atas dokumentasi dari nama-nama bayi secara Islam, Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.
  mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiah dalam bentuk apapun.

  Terima kasih.

  Pahala Sibuea

 • achmad

  Ass.Wr.wb Nama saya achmad dan istri saya lestari. Istri saya tengah hamil anak ketiga. Usia kehamilan 3 bln. Mohon diberi gambaran nama anak islmai cowok maupun cewek. Nama terakhir saya Zuhdi( singkatan nama saya)

 • Muhadir

  Apa arti berikut:
  1. Faiz
  2. Affran
  3. Syaqir
  4. Fakhri

  Thanks
  Muhadir

Tinggalkan Balasan